Kwaliteit

ISO-normen

Team Vier is gecertificeerd volgens verschillende ISO-normen. Zo is ons kwaliteitsmanagementsysteem ISO 20252 gecertificeerd. ISO 20252 is de op markt- en opinieonderzoek toegespitste norm. Het ISO 20252-certificaat is een vereiste voor het lidmaatschap van de Research Keurmerkgroep, de selecte groep Nederlandse marktonderzoeksbureaus waar ook Team Vier toe behoort.

Team Vier heeft een eigen onderzoekspanel, het Team Vier Panel. Dit panel is ISO 26362-gecertificeerd en dat betekent dat onze panelmanagers werken volgens de eisen die in die norm gesteld zijn, onder andere aan het werven van nieuwe panelleden en aan het actueel houden van de achtergrondinformatie van de bestaande leden.

Dit alles heeft als resultaat dat onze organisatie en onze onderzoeksprocedures voldoen aan strikte kwaliteitseisen. De Stichting Toetsingsbureau KCC toetst periodiek of het kwaliteitsmanagementsysteem van Team Vier nog voldoet aan de betreffende ISO-normen en of het panel inderdaad wordt beheerd conform de norm ISO 26362. Dezelfde stichting analyseert daarnaast, op strikt vertrouwelijke basis, een steekproef van voorstellen en onderzoeken op de onderzoeksinhoudelijke kwaliteitscriteria uit de ISO 20252-norm.

 

ISO 27001

Team Vier is sinds november 2017 officieel ISO 27001 gecertificeerd. Deze standaard beschrijft hoe je als organisatie procesmatig met het beveiligen van informatie kunt omgaan.

Het doel van de norm is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie zeker te stellen. In marktonderzoek wordt dagelijks belangrijke informatie verwerkt voor diverse opdrachtgevers. Deze informatie moet, in het bijzonder bij data met persoonsgegevens, zeer vertrouwelijk worden behandeld. Team Vier hanteert een hoog beveiligingsniveau en toont met de ISO 27001-certificering ook officieel aan dat zij alle processen op het gebied van informatiebeveiliging goed op orde heeft.

Aangezien Team Vier veelal met zeer gevoelige bedrijfsinformatie werkt, is het voor haar klanten van groot belang dat hun data te allen tijde goed beveiligd zijn. De ISO 27001-norm ziet niet alleen toe op de inrichting van processen en procedures rondom informatiebeveiliging, maar ook op de naleving, controle, toetsing en permanente verbetering ervan.

 

MOA

Team Vier is actief lid van de MOA, de branchevereniging voor marktonderzoekbureaus. De MOA heeft als doel de kwaliteit van markt- en beleidsonderzoek zowel nationaal als internationaal te bevorderen, te ontwikkelen en te stimuleren. Deze vereniging is het aanspreekpunt voor iedereen die met markt- en beleidsonderzoek te maken heeft. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van markt- en beleidsonderzoek. De MOA streeft naar een ledenbestand van gekwalificeerde onderzoekers die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, bij de overheid en bij onderzoeksbureaus.  

Team Vier houdt zich aan de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek en voldoet daarmee aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

Fair Data

Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren. Dit is een keurmerk dat consumenten inzicht biedt in welke marktonderzoekbureaus op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan. En daarmee aan hun klanten en de consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij hen in vertrouwde handen is. Daarnaast heeft de MOA de Fair Data Privacy Code opgesteld om aan consumenten inzichtelijk te maken waar organisaties aan moeten voldoen. Dat biedt houvast voor de consument.

 

DIRECT CONTACT

    * verplichte velden