Fair Data: hoe Team Vier omgaat met de privacy van consumenten

Publicatiedatum: 11-07-2017

Privacy is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Dat is ook logisch omdat de hoeveelheid persoonlijke informatie die door bedrijven en organisaties wordt verzameld, via allerlei digitale kanalen, nog nooit zo groot is geweest en zal alleen nog maar verder toenemen. Deze trend gaat niet ongemerkt aan de consument voorbij, zo blijkt uit onderzoek.

Deze bezorgdheid vraagt om transparantie, zodat de consument weet waar men aan toe is. Op dit moment is het voor de consument moeilijk om snel en gemakkelijk onderscheid te maken tussen een organisatie die op een transparante en ethische wijze met de persoonsgegevens van de consument omgaat en een organisatie die dat niet doet.

Daarom heeft onze branche-organisatie MOA het “Fair Data logo” gelanceerd. Dit is een keurmerk dat consumenten inzicht biedt in welke (onderzoek)organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan. Met het Fair Data-keurmerk wil de MOA consumenten zekerheid bieden in het groeiende debat en de zorgen over privacy en data.

Het Fair Data keurmerk is een branchekeurmerk dat alleen gebruikt mag worden door marketing-, insights- en analyticsorganisaties die lid zijn van de MOA.

Aangezien Team Vier lid is van de MOA en werkt volgens de tien basisprincipes van de Fair Data Privacy Code, mag Team Vier ook het Fair Data logo voeren en actief uitdragen.

Dit zijn de tien regels over de privacy van consumenten waar wij ons aan houden:

  1. Wij hanteren en respecteren de Fair Data-Privacycode, waarin uw privacy en anonimiteit het uitgangspunt zijn;
  2. Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid bestaat of de tien regels uit de Fair Data Privacy code zijn nageleefd;
  3. Wij zullen persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan voor anoniem marktonderzoek en data-analyse;
  4. Wij zullen bijzondere persoonsgegevens alleen met uw toestemming verzamelen. Bijzondere gegevens zijn de gegevens genoemd in artikel 16 Wbp: persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag;
  5. Wij zullen u nooit misleiden over het doel van het onderzoek of de data-analyse waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt;
  6. Wij zullen uw direct identificerende gegevens alleen met uw ondubbelzinnige toestemming opnemen in publicaties van het marktonderzoek en data-analyse;
  7. Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen en wij nemen daarbij de MOA-richtlijnen voor databeveiliging in acht;
  8. Wij zullen er zorg voor dragen dat onze medewerkers worden getraind en voorgelicht over het gebruik van persoonsgegevens en dat ze een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend;
  9. Uw persoonsgegevens uit marktonderzoek en data-analyse zijn als uitgangspunt altijd anoniem omdat deze gegevens niet herleidbaar, koppelaar en deduceerbaar zijn;
  10. Wij zullen aan onze onderaannemers, die worden ingeschakeld bij marktonderzoek en data-analyse, gelijke eisen stellen met betrekking tot het onderschrijven van en het handelen naar de Fair Data-Privacycode.

 

 

Overige berichten

Twee op vijf Nederlandse jongeren seksueel actief
Helft automobilisten ergert zich aan smartphonegebruik medeweggebruikers
Nederlandse jongere dagelijks drie uur op social media
Onderzoek parkeren en autobezit in Rotterdam
Ruime meerderheid jongeren op telefoon voor slapen gaan
Automobilisten overschatten kennis van verkeersregels in buitenland
Man traditioneel achter het stuur op weg naar vakantie
Nieuw bij Team Vier
Hinderbelevingsonderzoek Schiphol